Trang Chủ

số tiền Đồng khi có khuyến mãi
50.000 VNĐ 70 Vạn Đồng
100.000 VND 140Vạn Đồng
200.000 VNĐ 280 Vạn Đồng
500.000 VNĐ 700 Vạn Đồng
1.000.000 VNĐ 1400 Vạn Đồng
2.000.000 VNĐ 2800 Vạn Đồng
.... ..................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* NẠP THẺ QUA HÌNH THỨ QUẸT MÃ QR MO MO

SDT: 0378859807

phần nhập lời nhắn là tên tài khoản game

nhớ kiểm tra kỹ người thừa hưởng khi quét mã QR

 * NẠP THẺ QUA HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN VCB

- TÊN NGƯỜI THỤ HƯỞNG HỒ NGỌC TUÂN

- TK 0271001069732

phần nhập lời nhắn là tên tài khoản game

Ví dụ: S1: nguumavuong(máy chủ 1)

Ví dụ: S2: nguumavuong(máy chủ 2)